Offentlighetsprincipen​

Om offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att alla ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda.

Dessutom består rätten i att kunna närvara vid domstolsförhandlingar och beslutande politiska sammanträden

Offentlighetsprincipen har funnits i Sverige sedan 1700-talet och regleras i Sveriges grundlag och i Tryckfrihetsförordning. Sedan 1766 har vi i Sverige haft rätt att granska  myndighetsbeslut.

Offentlighetsprincipen handlar om att ge alla medborgare insyn i offentliga verksamheter. Principen kommer till uttryck på flera sätt.

I Tryckfrihetsförordningen står: ”Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar”.

Om Sveriges grundlagar
I Sverige finns fyra grundlagar. Dessa utgör Sveriges författning och statsförfattning och har som syfte att skydda demokratin. PubDox arbete omfattas främst av Tryckfrihetsförordningen.

1. Yttrandefrihetsförordningen (YGL) (1991)
2. Tryckfrihetsförordningen (TF) (1949)
3. Succesionsordningen (SO) (1810)
4. Regeringsformen (RF) (1974)

För att ändra en grundlag eller skapa en ny, måste riksdagen fatta samma beslut minst två gånger och att det mellan besluten hålls ett riksdagsval.

En grundlag kan även ändras genom en folkomröstning med ja och nej frågor.

En grundlag står över alla andra lagar. Med det menas att andra lagar aldrig får strida mot vad som står i en grundlag.

Sverige är unikt på så sätt att här kan man få ta del av nästan alla dokument som upprättas av en offentlig myndighet. 

I Sverige är det en medborgerlig rättighet att kunna få ta del av vad myndigheter, regioner, staten och och offentlig verksamhet sysslar med.

Även om informationen finns så vet man många gånger inte hur man ska få tag i informationen eller vilka rättigheter man har som medborgare. I tillägg kanske man vill vara anonym när man efterfrågar en handling. Det är där PubDox kan hjälpa till..

Det finns över tre tusen myndigheter i Sverige. Många gånger vet man inte var man ska vända sig. Det kan vi på PubDox bistå med.

Med allmän handling menas att varje handling, tryckt eller elektronisk, som är förvarad hos en myndighet, samt har inkommit till den utifrån eller har upprättats inom myndigheten är offentlig.

En handling eller information om en handling kan vara upprättad av en myndighet som man kanske inte ens känner till. Samma typ av information kan finnas spridd inom olika myndigheter och ibland är informationen ofullständig och bristfällig.

Argumenten för offentlighet är flera:

  1. Alla myndigheters arbete finansieras av skatter och allmänna medel.
  2. Offentlig insyn medger rättssäkerhet och förbygger särbehandling.
  3. Offentlig insyn förbygger korruption.
  4. Offentlig insyn säkerställer demokratin.
 
Handlingar kan ibland omfattas av sekretess. En myndighet måste då åberopa vilken regel som den grundar sitt beslut på för att avslå en begäran.
Vill du veta mer? 

För vem?

För näringsliv, offentlig sektor, medborgare, med flera. Vi skapat pubdox för att hjälpa dig som söker en allmän och offentlig handling.

Vad?

Du kanske vill veta mer om aktuella kommunala beslut som påverkar din bransch eller din etablering. Full anonymitet.

Hur?

Vi tar research till en högre nivå. Vi har en etablerad process för att kunna ta kontakt med Sveriges 3300 myndigheter.

OM OSS

Vi är seniora managementkonsulter med lång erfarenhet av offentliga processer.

Freedom Press Act

The Public Access to Information and Secrecy Act Supplements the Freedom of the Press Act on the right to obtain official documents.

Dela på linkedin
LinkedIn